AboutMe

よく見る
Keybase nesosuke
Mastodon (自鯖(メイン)) @neso
Mastodon (自鯖(サブ)) @neso
Discord nesosuke#1059
kyash nesosuke
GitHub nesosuke
たまに見る
Yo nesotech
Mastodon (末代) @neso (末代)
Mastodon (nere9) @nesosuke (nere9)
Mail nesosuke(at)gmail.com
Hangout nesosuke(at)gmail.com
あんまり見ない
Twitter @nesosuke
Instagram neso8492
Steam neso
その他
読書メーター nesosuke
鑑賞メーター nesosuke
Annict nesosuke
Lastfm fa_neso
Rockstar SocialClub nesosuke
wishlist http://bit.ly/nesolist

Keybase sign

BEGIN KEYBASE SALTPACK SIGNED MESSAGE. kXR7VktZdyH7rvq v5weRa0zkIM0KAa PMky4qMJB9Ea5IB BVCO6ZvwDr02lT6 qxE96BKb0UV8FiM opAEQcfR38v7HhL Tzfzaf3VtU20slj VOiw3238IvFuDus bMtGzeGFJZEc8Kr 2UMLRIV9eUOaBxQ Fja2IvBMcBwedxU XJ18Po2UKlmemOT HfTLeXKBYa1Pdae D1UDPH4DqxtE8hR Oxu1y1djCwPymZr k8O6SWW69Ekp7K8 GhOPrL53PZJn8. END KEYBASE SALTPACK SIGNED MESSAGE.

kyash QR