id: nesosuke

Contact

Mastodon @neso
Discord nesosuke#1059
Discord Join my server
Twitter @nesosuke
Mail nesosuke(at)gmail.com
GitHub nesosuke

Game

Playing Apex Legends / World War Z / Forza Horizon4
Steam neso
Rockstar SocialClub nesosuke
Origin
Minecraft minecraft.neso.tech (NEED to add whitelist)
Microsoft(XBOX) nesosuke2509

Log

Instagram(めし) neso8492
読書メーター nesosuke
鑑賞メーター nesosuke
Annict nesosuke
Lastfm fa_neso

etc

Keybase nesosuke
kyash nesosuke
wishlist http://bit.ly/nesolist

kyash QR

Keybase sign

Usage
echo "BEGIN KEYBASE SALTPACK SIGNED MESSAGE. kXR7VktZdyH7rvq v5weRa0zkIM0KAa PMky4qMJB9Ea5IB BVCO6ZvwDr02lT6 qxE96BKb0UV8FiM opAEQcfR38v7HhL Tzfzaf3VtU20slj VOiw3238IvFuDus bMtGzeGFJZEc8Kr 2UMLRIV9eUOaBxQ Fja2IvBMcBwedxU XJ18Po2UKlmemOT HfTLeXKBYa1Pdae D1UDPH4DqxtE8hR Oxu1y1djCwPymZr k8O6SWW69Ekp7K8 GhOPrL53PZJn8. END KEYBASE SALTPACK SIGNED MESSAGE." | keybase verify


All rights on nesosuke 2017-2019 made by GRAV